AB - Türkiye İlişkileri

 

 

Dersin İçeriği:

 

AB - Türkiye ilişkileri (Tarihi boyut/ 1 - 2. haftalar - Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÇOMU)

Dersin ilk iki haftasında, 1960'lı yıllardan günümüze kadar olan süreçteki AB-Türkiye ilişkilerine ayrıntılı bir tarihsel bakış sunulacaktır. Türkiye'nin Avrupa Topluluğu’na başvurusuna ve Türkiye ile AB arasında yapılan müzakerelere bu süreçte her iki taraf arasında ortaya çıkan çatışmaları vurgulayarak odaklanacaktır. Türkiye'nin AB'ye üye olmak istemesinin nedenleri ve AB'nin bu arzuya yaklaşımları bu dersin ana bileşenlerini oluşturacaktır. Her iki taraf için de bu arzunun yıldan yıla değişmesi, Kıbrıs sorunu, imtiyazlı ortaklık gibi ekonomik ve politik gelgitlere göre analiz edilecektir. Ayrıca, zirveler ve ilerleme raporları bu dersin ana kaynaklarını oluşturacaktır.Bu derste öğrencilere AB-Türkiye ilişkilerinin kavramsal ve teorik açıklaması siyasi bir perspektiften aktarılacaktır. Ders, Türkiye-AB Ortaklığının kurulması ve bu ortaklığın hukuki yapısının değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Bu kapsamda; tarafların Ankara Anlaşması, Ek Protokol ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri incelenecektir. İkinci olarak, genişleme politikasının değerlendirilmesi ve Türkiye'nin bu politika içindeki yeri, önceki genişlemeler dikkate alınarak analiz edilecektir. Üçüncü olarak, bu ders, koşulluluk ilkesinin Türkiye'ye ve diğer aday ülkelere uygulanışını karşılaştırmak suretiyle AB'ye üye olmanın ön koşulu olan bu ilke hakkında bilgi verecektir. 

 

AB - Türkiye ilişkileri (Siyasi boyut/ 3 - 5. haftalar - Prof. Dr. Harun ARIKAN)

 

Bu derste öğrencilere AB-Türkiye ilişkilerinin kavramsal ve teorik açıklaması siyasi bir perspektiften aktarılacaktır. Ders, Türkiye-AB Ortaklığının kurulması ve bu ortaklığın hukuki yapısının değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Bu kapsamda; tarafların Ankara Anlaşması, Ek Protokol ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri incelenecektir. İkinci olarak, genişleme politikasının değerlendirilmesi ve Türkiye'nin bu politika içindeki yeri, önceki genişlemeler dikkate alınarak analiz edilecektir. Üçüncü olarak, bu ders, koşulluluk ilkesinin Türkiye'ye ve diğer aday ülkelere uygulanışını karşılaştırmak suretiyle AB'ye üye olmanın ön koşulu olan bu ilke hakkında bilgi verecektir. 

 

AB - Türkiye ilişkileri (Ekonomik boyut/ 7 - 9 haftalar - - Prof. Dr. S. Belgin AKÇAY)

Dersin 7. ile 9. haftaları arasında, uluslararası ekonomik entegrasyondaki tarihsel gelişmelerin ve kurumların uluslararası ekonomik entegrasyonu teşvik etmedeki rolünün değerlendirilmesi ile başlayacak ve ekonomik entegrasyon ve ekonomik entegrasyon aşamalarının anlatılmasıyla devam edecektir. İkinci olarak, Avrupa Birliği'nin kökeni, gelişimi ve beklentileri analiz edilecektir. Bu kısımda, AB'deki ekonomik entegrasyon aşamalarının süreci özetlenecektir. Ekonomik ve parasal birliğin etkileri mikro ve makro düzeyde tartışılacaktır. Üçüncü olarak, Türkiye-AB ilişkisinin ekonomik boyutu tartışılacaktır. Dördüncüsü, Türkiye'nin adaylık statüsünü kazandıktan sonra tam üyelik hedefine ulaşmak için Kopenhag ekonomik kriterlerini karşılamada gösterdiği çabalarla Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyonun ulaştığı seviye ve bu entegrasyon ilişkisinin hızlı ilerlemesini engelleyen mevcut koşullar ve mevcut kısıtlamalar tartışılacaktır. 

 

AB - Türkiye ilişkileri (Hukuki boyut/10-15. haftalar - Doç. Dr. A. Aslı BİLGİN)

 

Türkiye-AB ortaklık hukukunun detaylı olarak ele alınacağı 10. ile 15. haftaları arasında öncelikle ortaklığın kurumsal yapısı, işleyişi ve ortaklık hukukunun kaynakları ele alınarak, aksayan yönler ortaya konmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte başta işçilerin serbest dolaşımı olmak üzere hizmetlerin serbest dolaşımı ve yerleşme serbestisi ile vizesiz seyahat gibi AB ve Türkiye arasında bir çok tartışmaya neden olan konular ilgili Divan içtihadı da ele alınarak incelenecektir. Avrupa kimliği ve bu kimliğin günümüzdeki statüsüne de değinilerek bunun Türkiye’nin üyeliği üzerindeki etkisi tartışılacaktır.

 

 

Kaynaklar:

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Belgin Akçay-Sinem Açıkmeşe (eds.), Seçkin Yayıncılık, 2017.

Turkey and the European Union, Sanem Aydın Düzgit-Nathalie Tocci, Palgrave, 2012.

Turkey and the EU Integration, Cigdem Nas-Yonca Ozer, Routledge, 2017.

Turkey-EC Association Law: Developments since Ankara Agreement 1963, Koç University, Legal Yayıncılık, 2010.

Türk Dış Politikası, Baskın Oran (ed.), Vol. 1-2-3, İletişim Yayınları, 2001.

Avrupa Birliğinin Genişleme Politikası, Zerrin Tekindor Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (içinde),Belgin Akçay-Sinem Açıkmeşe (eds.), Seçkin Yayıncılık, 2017.

Avrupa Koşulluğu ve Türkiyedeki Siyasi Reformlara Etkisi, Sinem Akgül Açıkmeşe-Fulya Hisarlıoğlu, in Turkey-EU Relations, Belgin Akçay-Sinem Açıkmeşe (eds.), Seçkin Yayıncılık, 2017.

Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership, Harun Arikan, Routledge 2017.

European Union Enlargement Conditionality, Eli Gateva,Palgrave macmillan 2015.

European Union Politics, Michelle Cini, Nieves Perez-Solorzano Borragan, Oxford University Press 2016.

Steiner and Woods EU Law, Lorna Woods, Phillipa Watson and Marios Costa, Oxford University Press, 2017.

The Theoritical Perspective of Customs Union, Bahri Yılmaz, in Turkey-EU Relations,Belgin Akçay, Sinem Açıkmeşe (eds.), Seçkin Yayıncılık, 2017.

The Need for a Modernized Customs Union between Turkey and the EU: The Problems and the Solution Suggestions,A. Asli Bilgin, Athens Journal of Mediterranean Studies, 4/2, 123-136, 2017.

Türkiye-AB Ekonomik Entegrasyon, Belgin Akçay, in Turkey-EU Relations,Belgin Akçay, Sinem Açıkmeşe (eds.), Seçkin Yayıncılık, 2017.

 

Kazanımlar:

İkinci dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler; aşağıdaki bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanacaklardır:

1)     AB-Türkiye ilişkilerinin tarihsel geçmişini anlamak,

2)     Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin iniş çıkışlarını analiz etmek,

3)     Gümrük Birliği'nin artılarını ve eksilerini (avantajlarını/dezavantajlarını) anlamak,

4)     Gümrük Birliği ve Ortak Ticaret Politikası arasındaki ilişkiyi analiz etmek,

5)     Türkiye ile AB arasındaki ticaretin kapasitesinin incelenmesi,

6)     Genişleme politikasının önceliklerini kavramak,

7)     Katılım müzakerelerinin içeriğini anlamak.